ماجرای دعوای زن و شوهر ایرانی در هواپیما در هند

ماجرای دعوای زن و شوهر ایرانی دراین این هواپیما دراین این هند

دراین این ادامه این مطلب ازاین مجله آنلاین فارسی ها با گزارش دعوای یک زن و شوهر ایرانی دراین این هواپیما دراین این هند که فرود اضطراری را به دنبال داشت دراین این خدمت شما کاربران گرامی هستیم .

ماجرای دعوای زن و شوهر ایرانی در هواپیما در هند ماجرای دعوای زن و شوهر ایرانی در هواپیما در هند

دعوای زن و شوهر ایرانی دراین این هواپیما

چندی پیش خبری دراین این اینستاگرام مبنی بر دعوای یک زن و شهور ایرانی دراین این هواپیما منتشر شد .

گفته می شود که زن و شوهر ایرانی دراین این حال پرواز ازاین قطر به اندونزی بودند .

دراین این میانه راه خانم ایرانی متوجه می شود که همسر او به او خیانت کرده است .

او آن قدر همسر او را کتک زد که هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد .

دراین این نهایت این زن و شوهر دراین این شهر چنای هند پیاده شدند .

این خانم ایرانی وقتی شوهرش خواب بود با استفاده ازاین اثر انگشت شوهرش قفل گوشی را باز کرده و به خیانت همسر او پی برد .

طبق گفته شاهدان حتی کارمندان هواپیما و کسانی که آنجا بودند نتوانستند جلوی او را گرفته و او را آرام کنند .


منبع:farsiha.ir
گرداوری :نیو درس