دانلود کتاب جدید انگلیسی هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

کتاب انگلیسی پایه هفتم

دانلود کتاب جدید انگلیسی هفتم

بخاطر شما کاربران نیو درس کتاب انگلیسی سال هفتم چاپ ۹۶ را به طور کامل قرار داده ایم. که می توانید ازاین لینکی که پایین مطالب قرار گرفته دانلود نمایید.

عنوان انگلیسی:  Prospect1-English for School

فهرست مطالب:

Lesson 1: My Name

Lesson 2: My Classmates

Lesson 3: My Age

Lesson 4: My Family

Lesson 5: My Appearance

                                                                                                                 Lesson 6: My House

                                                                                                               Lesson 8: My Address

                                                                                                               Lesson 9: My Favorite Food

صفحه لینکهای دانلود


گرداوری :نیو درس