بیوگرافی محمود جهان (پدر امید جهان) +خانواده ،فرزندان و آهنگها


سنش آنقدر هست که کوله بار تجربه را بر روی دوشش حس کنی. اما چهره اش این را نشان نمی دهد. لبخندی شاد و از ته دل، همواره به لب دارد. خاکی است و صمیمیت را می توان به سادگی، با او بر قرار ساخت. از لهجه شیرین جنوبی اش براحتی می توان فهمید اهل …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس