نحوه نوشتن اهداف و آرزوها و تاثیر آن بر موفقیت


نمونه لیست اهداف ،نوشتن اهداف و آرزوها ،نحوه نوشتن آرزوها ، نوشتن ارزوها به زمان حال ،نوشتن اهداف روی کاغذ ، لیست اهداف زندگی ، قدرت نوشتن ارزوها ، معجزه نوشتن آرزوها تاثیر نوشتن اهداف طبق آمار تنها سه درصد از افراد, اهداف خود را می نویسند و این سه درصد نسبت ب نود و …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس