عکس دختر حسن روحانی در مراسم تنفیذ رئیس جمهور


حضور دختر رییس جمهور در مراسم تنفید دوازدهم (نفر دوم از سمت چپ) حضور دختر حسن روحانی در مراسم تنفید (نفر دوم از سمت چپ)

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس