شوهرم با یک دختر دوست شده بود و من تحمل نداشتم تا اینکه …


زن جوان وقتی از خیانت همسرش با خبرشد در جریان مشاجره شدید ودرگیری خونین او را با چاقوی آشپزخانه کشت. عامل جنایت خانوادگی، صبح دیروز پس از انتقال از زندان به دادگاه کیفری یک استان تهران، پای میز محاکمه ایستاد. این زن در جلسه دادگاه گفت: «شوهرم با یک دختردوست بود وبه خاطر همین چند …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس