چرا کسی برای تماشای فوتبال و والیبال زنان به ورزشگاه نمی رود؟


ورود زنان به ورزشگاه‌ها، سال‌ها است که به یکی از پرتنش‌ترین بحث‌ها بدل شده است. البته این تنش ها و جنجال ها فقط برای حضور زنان و دختران تماشاگر در ورزشگاه های فوتبال مردان و والیبال مردان است. چرا که برای تماشای ورزش هایی که مربوط به بانوان است هیچ منعی وجود ندارد. مسئله مهمی …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس