درآمد ماهیانه ۱۲ میلیونی از سیب ۳۰۰ تومانی


یک کارآفرین سمیرمی درباره نوع فعالیتش می گوید: سیب های سایرین را به قیمت هر کیلو ۳۰۰ تومان خریداری کرده و در کنار سیب های باغ ۱۰ هکتاری خود فرآیند تولید سرکه را شروع کردم.درآمد زایی ماهانه ۱۲ میلیون تومان را دارم. به گزارش تسنیم، در فضای کنونی کشور که اقتصاد دچار رکود نسبی شده …

منبع:saten.ir
گرداوری :نیو درس